Charlotte Enström

About Charlotte Enström

Charlotte Enström, born 1968, lives in Stockholm.

Charlotte Enström's work is revolving around consumption and the representation of the female and its mediation where desire, strive for perfection and adaptation are frequently recurring themes. Product packaging, magazines and advertisement is a startingpoint and sometimes also the material used in collages, objects, installations, wallpaper and wall drawings.

-

Charlotte Enström har i stor utsträckning arbetat med obeständiga material och förgängliga utföranden. Med uthållighet, omsorg och precision har hon målat och tecknat på väggar och i miljöer där verken efter offentliggörandet målats över eller rivits.

Charlotte Enströms bildvärld är hämtad ur det medialt reproducerade överflödet; från reklam och glättade modejournaler. De avklädda och utsatta modeller som traditionsenligt mött oss i stadslandskapets snö i december blev för henne en utgångspunkt för kritisk reflektion. Metodiskt har hon sökt och samlat avbilder av figurer och produkter som är ägnade att skapa begär och ideal men också förblindar och stör. Hon uppmärksammar den vokabulär som åtföljer det idealiserande bildflödet: Love, Envy, Wish, Guilt, Desire. Ord som står närmare lasterna än dygden.

I Enströms arbeten aktualiseras flera av psykoanalysens mest kända begrepp: fetischen, objektet, begäret. Men också motsatsen: abjektet och det abjektala, Julia Kristevas beteckning för vad vi med kraft förskjuter och förkastar ur våra kroppar och våra liv. Enströms verk pendlar mellan polariteter. Mellan lockelse och avståndstagande. Mellan perfektion och perversion, attraktion och uppkastning. Genom att sammanfoga och sammanföra bildelement och fragment på motsägelsefulla sätt mobiliserar hon motstånd och skapar distans. Därmed problematiserar hon det ofta monumentala bildflöde som upptar det offentliga rummet vare sig vi vill det eller inte och mot vilket det är svårt att värja sig.

Margareta Klingberg, bildkonstnär, Stockholm i september 2012